Algemene voorwaarden

Nikki Dams behoudt zich het recht de ‘Algemene Voorwaarden’ op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.

Artikel 1 Toepassingsgebied

De Algemene voorwaarden van Nikki zijn van toepassing op elke overeenkomst met de cliënt. De cliënt wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden, alvorens een overeenkomst aan te gaan. Deze voorwaarden primeren op de voorwaarden van de cliënt. Er kunnen enkel uitzonderingen worden toegestaan op voorwaarde dat deze voorafgaand uitdrukkelijk én schriftelijk worden overeengekomen met Ík ben het waard!.
Indien er een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de overige bepalingen niet uit.

Artikel 2 Offertes en prijsbepaling

Elke offerte van Nikki is vrijblijvend en geldt tot 30 kalenderdagen na offertedatum.
Nikki Dams is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de cliënt schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Als referentiedatum wordt de datum op de offerte genomen.
Offertes zijn gebaseerd op de bij Nikki Dams beschikbare informatie.
De vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in EURO, inclusief BTW. Eventuele extra kosten zoals verzendkosten of kosten van een telefonisch contact ten voordele van de klant, zijn ten laste van de klant.
De vermelde prijzen zijn vastgesteld door Nikki Dams. In geval van onvoorziene omstandigheden zoals drukfouten of laattijdigheid op een afspraak hetzij aan huis of online die ten nadele zijn van Nikki Dams behoudt Nikki Dams het recht om extra kosten aan te rekenen ten laste van de cliënt.
Alle prijzen zijn een energetischr bijdrage aan uw proces. En worden gegeven zoals voor u het meest gepast voelt. Deze bijdrage wordt vrij gegeven en er is geen teruggave mogelijk.

Artikel 3 Contractduur en opzegging

Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nikki Dams zal de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Nikki Dams de cliënt hierover van te voren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Nikki Dams daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5 Dienstverlening en betaling

Iedere afspraak bij Nikki Dams moet door de cliënt schriftelijk of telefonisch worden bevestigd.
Nikki Dams behoudt het recht een afspraak te weigeren op basis van onregelmatigheden ten laste van de klant, zoals nalatigheid, laattijdigheid of wanbetaling.
De inhoud van de dienst wordt bepaald door Nikki Damsof op uitdrukkelijke vraag van de cliënt. Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen achteraf in onderling overleg schriftelijk of mondeling worden vastgelegd. Deze wijzigingen en/of aanvullingen worden achteraf afzonderlijk aangerekend.

Afspraken

Afspraken worden steeds op voorhand van de dienst betaald. Bij eventuele uitbreiding van de dienst worden eventuele bijkomende kosten steeds voor aanvang van de extra dienst betaald.
Bij laattijdigheid wordt er GEEN vermindering of terugbetaling toegestaan, d.w.z. dat het volledige bedrag van de dienst moet betaald worden.
Indien de klant een afspraak op minder dan 48 uur annuleert, behoudt Nikki Dams het recht de afgesproken dienstverlening gedeeltelijk 50% aan te rekenen.
Indien de klant een afspraak op minder dan 24 uur annuleert, behoudt Nikki Dams het recht de afgesproken dienstverlening volledig aan te rekenen.
Kilometervergoeding is binnen een straal van 30 km romdom Meldert (Lummen). In geval van grotere afstand tem 50km komt er een vergoeding van €15 bij.

Afspraken online

Online afspraken worden steeds volledig op voorhand betaald. Pas na ontvangst van de betaling wordt gevolg gegeven aan de afspraak.
Bij laattijdigheid wordt er GEEN vermindering of terugbetaling toegestaan, d.w.z. dat het volledige bedrag van de dienst moet betaald worden.
Uitzonderingen in de vooropgestelde afspraakmogelijkheden of aanbiedingen, zoals een kortere afspraak, kunnen uitzonderlijk toegestaan worden.
Indien de klant een afspraak op minder dan 48 uur annuleert, behoudt Nikki Dams het recht de afgesproken dienstverlening gedeeltelijk 50% aan te rekenen.
Indien de klant een afspraak op minder dan 24 uur annuleert, behoudt Nikki Dams het recht de afgesproken dienstverlening volledig aan te rekenen.

Cursussen en workshops

Alle cursussen, opleidingen en workshops worden steeds op voorhand volledig betaald, ten laatste op de eerste cursusdag voor aanvang van de cursus. De vermelde prijzen liggen vast en is er geen uitzondering of vermindering mogelijk. Bij vroegtijdige stopzetting van de cursus wordt er GEEN terugbetaling gedaan.
De informatie omtrent cursuspakketten en cursusuren die op Infinity flows vermeld staan, dient door de cliënt gekend te zijn.
Indien de klant een cursus of workshop op minder dan 48 uur annuleert, behoudt Nikki Dams het recht de afgesproken dienstverlening gedeeltelijk 50% aan te rekenen.
Indien de klant een cursus workshop op minder dan 24 uur annuleert, behoudt Nikki Dams het recht de afgesproken dienstverlening volledig aan te rekenen.

Artikel 6 Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van Nikki Dams

Elke dienst waartoe Nikki Dams zich verbindt, houdt slechts een middelenverbintenis in. Dit wil zeggen dat Nikki Dams al het mogelijke zal om de cliënt de juiste middelen en het juiste advies aan te reiken, maar dat Nikki Dams niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor al dan niet verwachte, behaalde resultaten.
Indien een afspraak, cursus of workshop of eender welke dienst niet kan doorgaan omwille van een dwingende reden ten laste van Nikki Dams worden reeds voldane kosten volledig terugbetaald.
Nikki Dams behoudt het recht zich van elke verbintenis te ontslaan in geval van overmacht zoals bijvoorbeeld ziekte of omstandigheden die de uitvoering van de diensten verhinderen.
Nikki Dams behoudt steeds het recht om uitzonderlijk een dienst of een gedeelte ervan, te laten uitvoeren door derden. Deze derden worden aan de cliënt gemeld en houdt nooit in dat Nikki Damsafstand doet van de rechten die haar toekomen krachtens de verleende dienst.
Alle vertrouwelijke informatie, gegevens, documenten, foto’s enz. die verkregen worden voor de uitvoering van de dienst worden door beide partijen geheim gehouden. Beide partijen leggen de geheimhoudingsplicht eveneens op aan derden die bij de opdracht betrokken zijn.
Nikki Dams is GEEN arts; diensten kunnen als dusdanig nooit een medisch advies vervangen! Het blijft het recht en de plicht van de klant om in dringende medische situaties steeds een bevoegd arts te raadplegen.

Artikel 7 Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de cliënt

De cliënt zal Nikki Dams ten allen tijde en tijdig alle noodzakelijke informatie die van belang is en/of kan zijn voor de uitvoering van de dienstverlening, kosteloos verschaffen. De cliënt staat zelf in voor de juistheid van de verstrekte informatie en privacy van mogelijke betrokken personen.
De cliënt is en blijft verantwoordelijk voor alle door derden en/of door zichzelf geleden schade, ten gevolge van die informatie en de privacy van mogelijke betrokken personen. In dit geval zal de cliënt Nikki Dams vrijwaren van alle aansprakelijkheid van derden met betrekking tot enige schade die een gevolg is van onjuiste of vertrouwelijke doorgegeven informatie.

Artikel 8 Facturen en protest van betaling

Nikki Dams heeft ten alle tijde het recht om facturen op te stellen voor de geleverde prestaties, zelfs indien dit slechts gedeeltelijke prestaties betreffen.
Elk protest aangaande de opstelling, de vorm of de inhoud van de facturen, is slechts geldig en kan derhalve slechts ontvankelijk verklaard worden, indien dit protest wordt geformuleerd binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.
In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is, opeisbaar op de vervaldatum van de factuur en worden deze bedragen desgevallend, in geval van laattijdige betaling vermeerderd met de intresten, schadevergoedingen en invorderingskosten zoals de betalingsvoorwaarden bepalen.
Bij ontstentenis van een geldig protest zoals eerder beschreven staat, erkent de klant de juistheid van de door Nikki Dams gefactureerde prestaties.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

Behoudens schriftelijke uitzonderingen moeten al de verleende diensten en facturen betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum of op tijdstip van afspraak, zonder vermindering van welke aard ook. Betalingen achteraf dienen te gebeuren via overschrijving.
Bij het niet betalen van een dienst binnen de bovenvermelde termijn, heeft Nikki Dams vanaf de dag volgend op de bovenvermelde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, het recht om verwijlintresten aan te rekenen zoals voorzien in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. (wet van 2 augustus 2002).
Door het niet te betalen binnen de bovenvermelde termijn erkent de cliënt een contractuele fout te begaan en hierdoor aan Nikki Dams schade te berokkenen. Deze schade, hierin inbegrepen de invorderingskosten, zoals beschreven in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. (wet van 2 augustus 2002)

Artikel 10 Bevoegdheden en toepasselijk recht

Nikki Dams komt met de cliënt overeen om voorafgaand aan iedere rechtsgang, alle middelen aan te wenden om tot een minnelijke schikking te komen, met uitzondering van de invordering van onbetaalde bedragen. In dat geval kan Nikki Dams zich onmiddellijk tot de hierna bepaalde rechter wenden.
Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn exclusief bevoegd.
Alle door met de cliënt afgesloten overeenkomsten alsook de uitvoering van de diensten zijn exclusief aan het Belgisch recht onderworpen.

Artikel 11 Privacy

Nikki Dams respecteert alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie en verwerkt deze in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake privacy.